X

绑定已有账号

完善个人信息创建账号

进入右上角“个人中心”进行资料密码完善,即可用手机/邮箱登录。

获奖名单

ACCA全球统考中国内地单科第一成绩

2021年6月考季

Paper

ID

Name

Mark

AA

4898974

Zhang Xingyu

76

AAA

3738969

Zhang Jie

74

AFM

4279100

Zhao Yikun 

91

APM

4862517

Li Ziyi 

66

FM

4465558

Geng Zhanlin 

92

FR

4875773

Hu Yuqi

91

FR

4994128

Chen Xian 

91

PM

4590636

Mao Yixin 

78

SBL

4604644

Bao Hongyu

76

SBR

4223085

Wu Liang 

75

SBR

4344626

Ma Qing 

75

SBR

4716475

Feng Zuoyuan 

75.0

TX

4683227

Pan Yitai 

87

TX

4734288

Jiang Jiaying

87

ATX

4753548

Ding Junhan

72

Top Affiliate

4353740

Lu Yating

80.75

过往考季

Paper

ID

Name

Mark

AA

4606180

Xiong Siqing

81

AAA

4645342

Wang Junjie

78

AFM

4353740

Lu Yating

85

APM

4137449

Tong Xiaoyu

79

ATX

4005212

Jiang Ziyang 

81

FM

5018891

Li Minya 

89

FR

4677833

Chen Ruoke

88

PM

4745487

Xi Junzhe

89

SBL

4002007

Tian Yurun

83

SBR

4353740

Lu Yating

91

TX

4928899

Guo Fadong

87

Top Affiliate

3679015

Gao Jianan

71.8

Paper

ID

Name

Mark

AA

4689035

Zhu Qiulin

80

AA

4858786

Wang Jing

80

AAA

4403362

Zhang Jinghan

81

AFM

4709256

Zou Yiming

83

APM

3850873

Kong Sijie

70

APM

4275750

Tang Jiarui

70

ATX

4699036

Fan Xiaoyan

83

FM

4729099

Chen Kequan

92

FR

4252956

Fan Hongxi

89

PM

4858521

Zhao Jialu

88

SBL

4459513

Lu Junwen

86

SBR

4491657

Wu Haiting

85

TX

4858844

Xu Xinqi

94

Top Affiliate

4539155

Qu Jiaxin

71.75

Paper

ID

Name

Mark

AA 4590440 Miao Mingjin 79
AAA(INT) 4377730 Jiang Qiwei 76
AFM 3981150 Zheng Ruorui 83
APM 4324198 Zhong Yi 71
ATX(UK) 3424215 Niu Xinyue 75
FM 4643863 Yi Dandan 85
FM 4684773 Li Kunyang 85
FR 4708071 Ding Haoxiang 96
FR 4774567 Guo Yingqi 96
PM 4733987 Lu Lamei 84
SBL 4043456 Wang Yafei 84
SBR(INT) 4590216 Xu Jiaying 76
TX(UK) 4689035 Zhu Qiulin 90
Top Affiliate 4484479 Li Xiaotong 77

Paper

ID

Name

Mark

AA 4643532 Li Ke 90
AAA(INT) 4155069 Li Muzhen 75
AFM 4484479 Li Xiaotong 82
APM 4373980 Li Xueyuan 71
ATX(UK) 3746349 Yin Xinyue 62
FM 4481822 Yang Weikang 90
FR 4689035 Zhu Qiulin 94
PM 4616056 Lin Yelian 90
SBL 4058865 Zhao Yipei 81
SBR 4337996 Jia Huining 77
SBR 4839141 Yang Qingbo 77
TX(UK) 4612620 Zhang Xinyue 98
Top Affiliate 4072280 Zhang Jiaqian 74.5

Paper

ID

Name

Mark

AA 4227430 Sun Jixuan 65
AAA 3953407 Bai Nan 63
AFM 4618536 Zhang Boya 74
APM 4205005 Chen Ziming 62
FM 4682489 Zhao Zijian 79
FR 4473913 Qiu Penghui 75
PM 4076817 Liu Xiaomei 75
SBL 4184314 Ren Yourong 67
SBR 4488925 Liu Shiyang 66
TX 4601643 Han Qingying 75
Top Affiliate 3815656 Lin Zhihui 65.2

Paper

ID

Name

Mark

PM

4448771 Duan Yuxuan 89

PM

4592157 Zeng Hengyu 89

TX

4598458

Dong Mingzhen

99

FR

4643532

Li Ke

95

AA

4424565

Chen Junhong

86

FM

4357513

Lei Xiaoyu

91

SBL

4152563

Wang Jiacheng

85

SBR

4358204

Xu JIayi

86

AFM

4072280

Zhang Jiaqian

86

APM

4174387

Han Zilu

75

ATX

3263778

Jiang Haitian

62

ATX

4290786

Zou Huiyv

62

ATX

4356306

Chen Liang

62

ATX

4399577

Zhang Baobao

62

AAA

4150889

He Xinyue

75

AAA

4370353

Li Qinghan

75

AAA

4659572

Huang Hongbo

75

Top Affiliate

3749530

Sun Yiqing

67.2

Paper

ID

Name

Mark

PM 4174334 Jing Nie 86
PM 4322906 Keying Liang 86
TX 4429864 Jiahao Shao 89
TX 4594141 Cai Ziyu 89
FR 4323804 Hao Wu 94
FR 4391213 Shutong Jin 94
AA 4358204 Xu Jiayi 81
FM 4340888 Yan Yin 86
SBL 4272121 Ze Hao Gou 80
SBR 4403362 Jinghan Zhang 80
AFM 4140518 Wenxiu Zhao 82
APM 3983681 Ruoxi Zhang 72
ATX 3817747 Miao Chen 63
AAA 3568394 Minlan Zhang 75
Top Affiliate 3760528 Yuan Meng Pan 86.4

Paper

ID

Name

Mark

AA 4324851 Sheng Yiqian 81
AAA 3752919 Xu Mengyuan 85
AFM 4091762 Cheng Zheying 82
APM 4058960 Zhou Daiqing 75
ATX 2551866 Wang Jun 65
FM 4416493 Xu Jiefei 91
FR 4334681 Cheng Juyi 95
PM 4378599 Lu Chutong 97
SBL 3974322 Chen Jianyi 86
SBR 4072280 Zhang Jiaqian 82
TX 4328835 Lu Yi 94
TX 4337306 Yu Yating 95
Top Affiliate 3757182 Chen Jiangshan 68.6

Paper

ID

Name

Mark

AA 4188874 Ye Jiajin 81
AAA 3738949 Zhu Zijie 84
AFM 4077904 Jin Wenyue 88
AFM 4104172 Chen Qiangyu 88
APM 3410247 Zhang Ruiqi 81
ATX 2541668 Han Yajie 62
FM 4168492 Pan Zhenhua 83
FR 3968388 Huang Chen 87
FR 4323869 Yang Haotian 87
PM 4268871 Wang Yiming 87
SBL 3238432 Li Yingying 80
SBR 4074651 Lang Sisi 92
TX 4328835 Lu Yi 94
TX 4331374 Yan Luan 94
Top Affiliate 3442728 Jin Xi 75.2

Paper

ID

Name

Mark

AA

4099819

Yifan Yang

76

AAA

3753817

Xichen Hu

71

AAA

4065834

Chuyao Zhang

71

AFM

3473702

Chenxi Yuan

87

APM

4077904

Wenyue Jin

74

ATX

3610110

Zheguan Jin

77

FM

4176774

Hongyu Lin

86

FR

4033115

Yutong Ni

93

PM

4184245

Zhaoyuan Tang

88

SBL

3664395

Jia Yang Chen

81

SBR

4044297

Jiayue Li

76

TX

4364387

Keying Li

97

Top Affiliate

3297172

Qing Sun

72.2

Paper

ID

Name

Mark

PM

4181302

Hou Yuliang

84

TX

4060522

Liu Xiaoyan

93

TX

4357779

Liu Chenying

93

FR

4020408

Zhang Ziye

100

AA

4060681

Yu Xin Guo

80

FM

4074651

Lang Sisi

85

SBL

3415385

Liao Yingjian

80

SBR

4058858

Zhang Ji Yue

82

AFM

3845217

Lu Dai

83

APM

2802958

Xi Wang

69

ATX

3321933

Zheng Yuanchun

61

AAA

3738642

Chen Yang Wang

78

Top Affiliate

3436168

Qian Jie Ying

70.8

Paper

ID

Name

Mark

F5

4124563

Cheng Zeli

95

F6UK

3925277

Li Yunqin

86

F6UK

4033115

NiYutong

86

F6CHN

4071661

Guo Xiyuan

77

F7

4025090

Feng Guangzhi

90

F8

3953032

Li Jingxuan

89

F9

3746138

Chen Qinlin

88

P1

3898695

Chen Ying

84

P2

3809160

Yan Yunjing

80

P3

3733962

Yang Shu

78

P3

3868491

Hu Xinyi

78

P3

3623562

Ye Zhaoxian

78

P4

3866369

Gu Huimin

81

P4

3721723

Xu Yuanyuan

81

P5

3749530

Sun Yiqing

71

P6UK

3457484

Chen Yukai

69

P7

3757182

Chen Jiangshan

79

Top Affiliate

3450329

Li You Na

346

Paper

ID

Name

Mark

F5

3864943

Xianjing Gu

87

F5

3886604

Yangyang Liu

87

F6UK

4174387

Zilu Han

89

F7

3905709

Xilu Liu

91

F8

3810835

Jing Xu

78

F8

4058552

Lingjun Dai

78

F8

4052174

Runfeng Li

78

F9

4015270

Kan Xue

90

P1

3832814

Ziyi Yin

82

P2INT

3747212

Chenrui Feng

74

P3

3862445

Qingqing Du

79

P4

3172159

Ling Huang

83

P4

3753443

Lin He

83

P4

3752926

Zijing Shang

83

P5

2553575

Jiaqi Yan

66

P6UK

3164120

Zihao Huo

69

P7INT

3460977

Luwen Zhang

73

Top Affiliate

3735033

Shanshan Wang

346

Paper

ID

Name

Mark

F5

3847536

Xinyan Fang

95

F6UK

4059149

Zhi Xu

93

F6UK

4073626

Tianyi Sun

93

F6CHN

4069372

Rui Wu

78

F7

4085957

Xiao Zhang

92

F8

3776746

Bohan Yan

82

F9

3816468

Linglin Chen

92

P1

4005309

Yunrong Kang

78

P1

3748118

Shiqin Liu

78

P1

3751877

Jiqing Jiang

78

P2

3720952

Yuting Ma

81

P3

3475470

Keyi Shi

88

P4

3601838

Jiyuan Wu

79

P5

3359128

Wenqian Shen

69

P6

3749100

Jixuan Cheng

78

P7

3460026

Xiayi Ding

71

Top Affiliate

3177799

Chen Liangyin

 

Paper

ID

Name

Mark

F5

3920578

Haiyin Liu

91

F6UK

4015270

Kan Xue

96

F7

3764768

Meijun Lai

90

F7

3944279

Caixia Shi

90

F8

3760528

Yuan Meng Pan

85

F9

3810835

Jing Xu

94

P1

3815656

Zhihui Lin

79

P2INT

3721723

Yuan Yuan Xu

78

P3

3735997

Jing Liu

80

P4

2677756

Li Li Zhu

83

P5

3917013

Xuanying He

67

P6UK

3471775

Yutong Yao

63

P6UK

3655296

Yuyu Li

63

P7INT

2798343

Jieyun Yang

81

Top Affiliate

2778592

Yong Xin Li

347

Paper

ID

Name

Mark

F5

3815712

Xueyi Ni

84

F5

3887319

Guantong Chen

84

F6CHN

3773859

Ning Zhu

79

F6CHN

3775774

Chen Wang

79

F6UK

3745146

Han Chen

87

F6UK

3899240

Qi Li

87

F7

3741247

Danxia Luo

97

F8

3737078

Xiao Yun Qu

87

F8

3752919

Meng Yuan Xu

87

F9

3753817

Xichen Hu

89

P1

3747793

Jia Min Gu

82

P2INT

3468052

Jianing Chen

74

P2INT

3772410

Xia Guo

74

P3

3196490

Xuan Zhu

80

P3

3550595

Yanran Wei

80

P4

3450819

Hua Jing

88

P5

3539215

Liya Zhu

82

P6HKG

2571291

Li Mei Lu

60

P7INT

3297173

Zheng Sun

73

Top Affiliate

3461168

Jia Jian

369

Paper

ID

Name

Mark

F5

3834514

Shuang Zhu

94

F6UK

3589934

Yimei Dai

81

F7

3859905

Meng Zou

95

F8

3643331

Zi Hang Wang

78

F9

3752753

Jingshu Wen

80

F9

3752905

Ying Yi Ye

80

P1

3468182

Xin Yu

74

P2INT

3834774

Jingxin Ning

77

P3

3443027

Die Fu

86

P4

3263112

Yan Wu

79

P5

3196490

Xuan Zhu

75

P6UK

2330305

Zhi Yan

81

P7INT

3459990

Mojie Lin

72

Top Affiliate

2798290

Yining Wang

358

离开该页面吗?

您正在离开此页并链接至其他页面。